Изберете език

 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Европейски фонд за гарантиране на земеделието

  ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 • Европейски фонд за гарантиране на земеделието

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

С 8,6 милиарда евро са подпомогнати неземеделските дейности в селските райони на ЕС  за периода 2014-2022 г., като подходът Лидер е допринесъл за създаването на почти 60 000 работни места. Това става ясно от публикувано проучване на Европейската комисия относно приноса на финансиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) за развитието на селските райони на ЕС и оценка на въздействието на подхода Лидер в тях. Проучването оценява и ролята на други фондове на ЕС, насочени към селските райони, като Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионен фонд, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и национални фондове.

Двата доклада подчертават значителното въздействие на ОСП за адресиране на нуждите и действията, определени в дългосрочната визия за селските райони. Наличието на цялостна стратегия помага на страните от ЕС ефективно да насочват финансирането, така че да се отговори на нуждите на селските общности. Укрепването на селските райони е свързано не само за подпомагане на земеделските стопани и селското стопанство, но и с подпомагането на друг тип дейности, насочени към общностите в селските райони. Подкрепата по ОСП е била насочена за изграждане на нови обществени пътища, за прилагане на решения, насочени към енергия от възобновяеми източници, за преобразуване на изоставени къщи в общински центрове и др. ОСП е спомогнала и за създаването на пространства, предлагащи цифрови услуги в селските общности, предоставила е различни възможности за провеждане на обучения, спортни прояви, представления и др. Местните власти също получават финансиране от ЕС за цифровизиране, подобряване на достъпа до услуги, подпомагане на стартиращи предприятия и пр. Всеки успешен проект подобрява условията на живот в селските райони и достъпа до услуги, като допринася пряко за създаването на жизнени местни общности.

В Заключенията на доклада се казва, че ефективността на подкрепата и резултатността й се основават на подходи на местно равнище и реализация на малки проекти. Проучването показва още, че нуждите на селските райони стават все по-сложни. В тази връзка, ЕК препоръчва приемането на цялостни политически подходи, които в бъдеще още по-ефективно да насочват средствата от ОСП и други фондове на ЕС в селските райони. Препоръчва се и увеличаване на бюджета за интервенции на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, насочени към селските райони за развитие извън селското стопанство.

Повече информация може да бъде получена на следния адрес: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/959487c4-38e5-11ef-b441-01aa75ed71a1/language-en


mzhg