Изберете език

Директор

Аделина Стоянова 

Функции

1. Подпомага министъра при провеждане на националната политика по прилагане на ОСП в областта на директните плащания и системата за кръстосаното съответствие;

2. Изготвя стратегии, планове за действие, анализи и оценки на прилагането и други програмни документи в областта на директното подпомагане на земеделските производители;

3. Изготвя и съгласува схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители съгласно законодателството на ЕС;

4. Изготвя и съгласува предложения за финансиране на схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители в съответствие с правилата на ЕФГЗ;

5. Разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, които са свързани с предоставянето на директни плащания и с прилагането на системата на кръстосаното съответствие;

6. Оказва методическа помощ на РА при прилагането на схемите за директно подпомагане на земеделските производители, както и на системата на кръстосаното съответствие;

7. Оказва методическа помощ на дирекциите в министерството при прилагането на схемите и мерките за директно подпомагане;

8. Осъществява взаимодействието със съответните служби на ЕК и Съвета на ЕС във връзка с политиката на директното подпомагане на земеделските производители и нейното прилагане;

9. Участва в работни групи и комитети към ЕК и Съвета на ЕС в областта на директното подпомагане на земеделските производители;

10. Разработва и съгласува ръководства и методики за прилагане на схемите за директни плащания и системата на кръстосаното съответствие;

11. Осъществява процесуално представителство по дела, които са свързани с предоставянето на директни плащания и с прилагането на системата на кръстосаното съответствие.


mzhg