Изберете език

Директор

Ирина Лазарова

Функции

1. Подпомага министъра при провеждане на националната политика по прилагане на ОСП на ЕС в областта на пазарните мерки и организациите на производители;

2. Изготвя стратегии, планове за действие, оценки на прилагането и други програмни документи в областта на пазарните мерки и организациите на производители;

3. Разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, които са свързани с прилагането на пазарни мерки и организациите на производители;

4. Изготвя и съгласува схемите и мерките за пазарна подкрепа на земеделските производители;

5. Изготвя и съгласува предложения за финансиране на схемите и мерките за пазарна подкрепа на земеделските производители в съответствие с правилата на Европейския фонд за гарантиране на земеделието;

6. Оказва методическа помощ на дирекциите в министерството и на РА при прилагане на пазарните мерки и на политиката за създаване на организации на производители;

7. Осъществява взаимодействието със съответните служби на ЕК, Съвета на ЕС и Европейския парламент във връзка с политиката по прилагане на ОСП в областта на пазарните мерки и организациите на производители;

8. Организира и подпомага дейността по признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации;

9. Упражнява контрол на признатите организации на производители за спазване на критериите за признаване и поддържа бази данни за тях;

10. Подпомага министъра при прилагане на политиката на ЕС за регулиране веригата на доставките, борбата с нелоялните търговски практики и въвеждането на системи за договаряне в определени сектори на земеделието;

11. Изпълнява функциите на национален компетентен орган за избор на оценяващи организации и прилагащи организации и за провеждане на групи за наблюдение на промоционални програми, както и за осъществяване на координация между ЕК и предлагащите организации в съответствие с изискванията на европейското законодателство;

12. Подпомага министъра при провеждането на политиката за подкрепа на износа на селскостопански стоки;

13. Поддържа и осигурява публичен достъп до актуална информация относно условията за износ на селскостопански и хранителни продукти за страни – потенциални търговски партньори на Република България, мита, ветеринарни изисквания, правила за произход и други, включително договарянето на образци на сертификати със съответните компетентни органи, с изключение на фитосанитарните сертификати за износ и за реекспорт на растения и растителни продукти;

14. Осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, които извършват дейности и услуги, пряко свързани с вноса, износа и вътреобщностната търговия със земеделски и хранителни продукти, и поддържа контакти със заинтересованите браншови организации;

15. Идентифицира възможности за увеличаване на българския износ на селскостопански и хранителни стоки въз основа на анализ на търсенето на световните пазари и експортните предимства на продуктите, които се произвеждат в страната;

16. Чрез Министерството на икономиката си взаимодейства с търговско-икономическите съветници, командировани в службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България, с оглед на делегираните им правомощия и компетентности;

17. Участва в изпълнението на задълженията на Република България и на ЕС в Световната търговска организация (СТО), свързани с договореностите по селското стопанство, и участва в подготовката и провеждането на преговорите за либерализация на търговията със селскостопански стоки между ЕС и трети страни във връзка със съществуващи или сключване на нови споразумения;

18. Организира и координира изпълнението на дейностите по прилагането на търговските механизми на ОСП и на режима на стоките извън Анекс 1 към Договора за функционирането на ЕС;

19. Осъществява процесуално представителство по дела в областта на пазарните мерки и организациите на производители.


mzhg