Изберете език

Директор

Елена Иванова

Функции

Дирекция „Развитие на селските райони“ е управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.). Управляващият орган отговаря за програмирането, управлението и изпълнението на програмата по ефикасен, ефективен и коректен начин, в т.ч.:

1. разработва и актуализира ПРСР 2014 – 2020 г. и осъществява преговорния процес със службите на ЕК във връзка с одобряването и измененията на програмата;

2. разработва националното законодателство за прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. и документите по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

3. разработва политиките от Споразумението за партньорство за периода 2014 – 2020 г. в част „Земеделие и селски райони“ в синхрон с Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на ЕС през периода 2014 – 2020 г.;

4. гарантира, че изборът на дейности за финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г. съответства на приложимите критерии за подпомагане на програмата съгласно действащото законодателство;

5. организира осъществяването на оценката на постъпилите проектни предложения и договорирането на мерките „Трансфер на знания и действия по осведомяване“, „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“, „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура – развитие, модернизация или адаптиране на земеделска и горска инфраструктура“, „Сътрудничество“, „Водено от общностите местно развитие/Лидер“ за подмерки 19.1, 19.3 и 19.4 и „Техническа помощ“;

6. осъществява контрол на процеса по изпълнението на делегираните на Държавен фонд „Земеделие“ – РА, функции, в т.ч. на процеса по създаването и функционирането на подходяща електронна система за събиране и обработване на информация за мониторинг на ПРСР 2014 – 2020 г., която да следи всички показатели от Индикаторния план на ПРСР 2014 – 2020 г. и всички индикатори за мониторинг, съгласно Указанията за мониторинг на ЕК;

7. прилага корективни мерки и действия в съответствие с констатирани от външни и вътрешни контролни органи пропуски, слабости и нередности в нормативната уредба за прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.;

8. е отговорен управляващ орган за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР);

9. организира и участва в Комитета за координация на ВОМР по чл. 12 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подход „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г. (ПМС № 161 от 2016 г.);

10. гарантира, че проектите на тематичната подпрограма се определят отделно за целите на мониторинг и оценка съгласно чл. 67 на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета;

11. програмира подходящи мерки и схеми за борба с климатичните промени, за опазване на почвите, биоразнообразието и водните ресурси, чрез които да осигури изпълнението на ангажиментите, свързани с околната среда и климата, произтичащи от приложимото европейско законодателство за Европейските структурни и инвестиционни фондове;

12. събира информация за базовите индикатори, включително данни за икономическото развитие на отделните сектори в национален/регионален план, както и за социално-икономическите характеристики на селските райони;

13. гарантира, че бенефициентите и другите отговорни органи, ангажирани по изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 г., са информирани за задълженията си, произтичащи от предоставянето на помощта, поддържат отделна счетоводна система, свързана с програмата, и са наясно с изискванията за предоставянето на данни на управляващия орган и записването на всички продукти и резултати;

14. изготвя и отговаря за изпълнението на Плана за оценка във връзка с чл. 56 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.) (Регламент (EC) № 1303/2013) и гарантира, че оценките на ПРСР 2014 – 2020 г. във връзка с чл. 55 и 57 от Регламент (EC) № 1303/2013 са изготвени в необходимите срокове и са в съответствие със системата за мониторинг и оценка;

15. осигурява необходимата на РА информация за обезпечаване на ефективното изпълнение на ПРСР 2014 – 2020 г. относно мерките и дейностите, които се прилагат от управляващия орган;

16. координира работата на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г., организира и участва в провеждането на неговите заседания и подготвя нужните данни и анализи за работата му, в т.ч. на постоянните работни групи/подкомитети към него;

17. осигурява изпълнението на Комуникационен план, включващ популяризиране и информация относно ПРСР 2014 – 2020 г., информационни дейности за запознаване с възможностите, предоставяни от програмата и правилата за получаване на финансиране, насочени към потенциалните бенефициенти, партньорските и заинтересованите организации и широката общественост;

18. изготвя годишните доклади за напредъка по прилагането на ПРСР 2014 – 2020 г. и след одобряването им от Комитета по наблюдение ги предоставя на ЕК;

19. организира и контролира работата на Националната селска мрежа за периода 2014 – 2020 г.;

20. изпълнява и всички други функции на управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 г., произтичащи от приложимото право на ЕС и от националното законодателство, като:

а) организира и координира работата по изготвянето на програмни документи за развитие на земеделието и селските райони;

б) осъществява координация с програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инструменти и инициативи на ЕС през периода 2014 – 2020 г.;

21. разработва политики за управление на средствата от ЕЗФРСР за периода 2021 – 2027 г.;

22. разработва и контролира финансови инструменти, които се изпълняват със средства от ЕЗФРСР;

23. осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е ръководителят на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

(2) Дирекцията по ал. 1 организира и координира и другите дейности на министерството по управление на средства от ЕЗФРСР, включително по наблюдението, оценката, отчета и публичността на ПРСР 2007 – 2013 г. до нейното приключване.

Свържете се с нас


mzhg