Изберете език

Заповед № РД09-721 от 27.06.2024 г -  за удължаване на срок на втори прием по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Заповед № РД09-588/05.06.2024 г. за започване на прием на заявления за подпомагане/плащане по интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните
Заповед № РД09-587/05.06.2024 г. за започване на прием на заявления за подпомагане/плащане по интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“
Покана за обявяване на прием за подаване на заявления за подпомагане по „Техническа помощ“ от Стратегическия план

Заповед за прием на заявления за подпомагане по интервенцията "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000" и по интервенцията "Плащания за райони изправени пред природни или други специфични ограничения"

РД09-372 от 02.04.2024 за непровеждане на прием по интервенция Събиране на реколтата на зелено
РД09-393 от 05.04.2024 за определяне на бюджет по интервенция Застраховане на реколтата за прием през 2024 г 
РД09-394 от 05.04.2024 за определяне бюджети по интервенции Инвестиции в лозаро-винарския сектор и Инвестиции в екологични съоръжения за втори прием през 2024 г 
РД09-399 от 09.04.2024 за определяне цената на килограм винено грозде - интервенция Преструктуриране и конверсия на лозя 
РД09-407 от 11.04.2024 за определяне на допустим максимален размер на застрахователното обезщетение за 2024 г по интервенция Застраховане на реколтата 

 

 


mzhg