Изберете език

Първи стълб на Общата селскостопанска политика се финансира чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Като инструменти за подпомагане Първи стълб включва:

Директно подпомагане (първи стълб)

Директното подпомагане се състои от плащания, отпускани директно на земеделските стопани, с което им се осигурява предпазна мрежа, т.е. достатъчно средства, за да развиват стопанска дейност.

Директното подпомагане гарантира:

  • че земеделските стопани получават подпомагане на доходите, ако се грижат за своите земеделски земи и отговарят на стандартите за безопасност на храните, опазване на околната среда и хуманно отношение към животните
  • че селскостопанските дейности се поддържат в целия ЕС и са адаптирани към ситуацията на място
  • че производителите се съобразяват с пазарните сигнали и така произвеждат търсените от потребителите стоки
  • че земеделските стопани, които не спазват някои изисквания в областта на общественото здраве, здравето на животните и на растенията, околната среда и хуманното отношение към животните, получават по-малка или никаква помощ („подобрено обвързване с предварителни условия“)

Секторни интервенции (първи стълб)

Хранително-вкусовият сектор е изправен пред множество настоящи и бъдещи предизвикателства, включително световната конкуренция, икономическите и финансовите кризи, изменението на климата и нестабилните цени на влаганите материали, като горивата и торовете.

В рамките на ОСП е установен набор от правила за противодействие на голямата нестабилност на цените на селскостопанските пазари в ЕС. Регламентът за общата организация на пазарите (ООП) включва:

  • въз основа на правилата за общия пазар на стоки и услуги създаване на специфични инструменти на политиката, които спомагат за по-доброто функциониране на селскостопанските пазари
  • определяне на параметрите за намеса на селскостопанските пазари и оказване на специфична за сектора подкрепа
  • включване на правила за предлагането на пазара на селскостопански продукти и функционирането на организациите на производителите и междубраншовите организации
  • международна търговия и правила за конкуренция

Като улеснява гладкото функциониране на единния пазар, ООП гарантира разнообразието, наличността и безопасността на селскостопанските продукти на достъпни цени.

 

Директни плащания Секторни интервенции

mzhg