Изберете език

Общата селскостопанска политика (ОСП) обхваща въпроси в областта на храните, околната среда и селските райони. ОСП е партньорство между обществото и селското стопанство, което гарантира стабилни доставки на храни, защитава доходите на земеделските стопани, опазва околната среда и поддържа жизнеспособността на селските райони.

ОСП се стреми да осигури устойчиво бъдеще за европейските земеделски стопани и да предостави по-целенасочена подкрепа на по-малките стопанства.

Развитието на селските райони е „Вторият стълб“ на ОСП, който допълва и подсилва „Първи стълб“. Доброто взаимодействие между тях гарантира ефективно подпомагане на доходите и пазарните мерки чрез укрепване на социалната, екологичната и икономическата устойчивост на селските райони. 

В програмните периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г. финансирането по ЕЗФРСР се прилага чрез Програма за развитие на селските райони. В програмния период 2014-2020 г. ПРСР бяха удължени до 31.12.2022 г. и със срок на изпълнение до 31.12.2025 г.

От 2023 г. нататък всички нови действия за развитие на селските райони са включени в националните стратегически планове по ОСП. Всеки национален план е изграден около ключови социални, екологични и икономически цели за селското стопанство, горското стопанство и селските райони на ЕС:

  • подобряване на конкурентоспособността на селското стопанство;
  • осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и действия в областта на климата;
  • постигане на балансирано социално икономическо развитие на селските райони и общности;
  • насърчаване използването на цифрови и технологични инструменти;
  • действия за подобряване на привлекателността на селските райони, както за живеене, така и за създаване на работни места;
  • подкрепа за иновации и диверсификация на дейностите, извършвани в стопанството;
  • съживяване на селата;
  • опазване на околната среда и биологичното разнообразие;
  • действия, насочени към възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с положително въздействие върху биологичното разнообразие, почвите, водите и въздуха.

mzhg