Изберете език

 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Европейски фонд за гарантиране на земеделието

  ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 • Европейски фонд за гарантиране на земеделието

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Със Заповед № РД 09-701/21.06.2024 г. на министъра на земеделието и храните е извършено преразпределяне на финансовия ресурс по бюджета на секторните пчеларски интервенции, заложени в одобрения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Прехвърлени са средства от интервенции с незаявен финансов ресурс към бюджета на интервенция I.E.7 – „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за удовлетворяване в пълен размер на заявената от земеделските стопани финансова помощ за разходите за закупуване на пчелни майки и изкуствени рояци (отводки).

На сайта на ДФ „Земеделие“ в рубрика „Схеми и мерки за подпомагане“ -„Пчеларство“ – „Интервенции в сектора на пчеларството 2024 г.“ е публикувана информация от второ класиране на кандидатите.

На останалите кандидати, които не са класирани по интервенции:

 • I.E.3 – „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за закупуване на нови празни кошери и/или отделни елементи/части на кошера;
 • I.E.4 – „Рационализиране на подвижното пчеларство“  - дейност “Подпомагане закупуването на нов инвентар, необходим при практикуване на подвижно пчеларство“;
 • I.E.5 – „Инвестиции в материални и нематериални активи“ – за закупуване на пчеларски инвентар;

поради заявена финансова помощ, надхвърляща утвърдените по тях бюджети, ще бъдат предложени договори под условие, че финансовата помощ ще им бъде изплатена при наличие на освободен финансов ресурс от откази или частично неизпълнение или неподадени заявления за плащане от страна на ползватели на помощта по сключени договори с ДФ „Земеделие“ и редукции в резултат на извършени проверки по подадени заявления за плащане и откази от ДФ „Земеделие“.

Кандидатите, сключили договори с клауза, ще бъдат своевременно информирани при освобождаване на ресурс от бюджета за финансиране на предвидените от тях инвестиции с оглед тяхната информирана преценка относно извършването на разходите.

 


mzhg