Изберете език

Директор

Деница Динчева

Функции

Дирекция „Животновъдство“:

1. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в животновъдството, развъдната дейност, хуманното отношение към животните и производството на животинска продукция;

2. изготвя и участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове в областта на животновъдството, производството на животинска продукция, развъдната дейност, хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти;

3. идентифицира проблеми в сектор животновъдство, разработва доклади, програми и насоки за развитие на животновъдството;

4. подпомага методически структурите на министерството и координира дейностите му с други ведомства и организации, които имат отношение към опазване на биологичното разнообразие в животновъдството, развъдната дейност и търговията с чистопородни и хибридни разплодни животни, хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти;

5. участва в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани с хуманното отношение към животните и със страничните животински продукти;

6. участва в дейността на Държавната комисия по породи животни;

7. организира и участва в работата на Съвета за наблюдение на производството на суровини и храни от краве мляко, на Консултативния съвет по ветеринарномедицинска дейност, на Съвета по животновъдство и на Консултативния съвет по пчеларство към министъра;

8. поддържа и публикува на интернет страницата на министерството актуален списък на развъдните организации съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за животновъдството (ЗЖ);

9. поддържа база данни за постъпващата от ОДЗ информация за регистрираните развъдни ферми и стопанства по чл. 15 от ЗЖ;

10. подпомага министъра при осъществяването на контрола върху дейността на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството в случаите по чл. 38 от Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни (ОВ, L 171/66 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент относно разплодните животни“;

11. организира и участва в работата на комисиите по ЗЖ за признаване или за отказ от признаване на организациите за развъдни, за одобряване или за отказ от одобряване на развъдните им програми и за издаване на разрешения за извършване на развъдна дейност;

12. събира, обработва и изпраща на ЕК информация за изкупните цени на червени и бели меса и яйца за консумация от кланиците и центровете за опаковане по начин и в срокове, определени от европейското законодателство;

13. обработва и докладва информация пред ЕК за броя на производствените обекти за стокови кокошки носачки според метода на отглеждане и за максималния капацитет на предприятията, по начин и в срокове, които са определени от европейското законодателство;

14. организира дейността по изготвяне и актуализиране на годишни национални програми за подобряване условията на производство и маркетинг на пчелен мед и пчелни продукти в съответствие с правото на ЕС, съдейства на Държавен фонд „Земеделие“ при прилагането им и докладва за изпълнението на мерките по годишните национални програми по пчеларство пред ЕК;

15. поддържа и актуализира публичен списък на лицата, които са регистрирани по чл. 19, ал. 7 от Закона за пчеларството;

16. участва в изготвянето на Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони, на Правилата за добра земеделска практика за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, на Правилата за добра земеделска практика за намаляване на емисиите от амоняк във въздуха, отделен от селскостопански източници и на Плана за действие към Стратегията за В и К 2014 – 2023 г.;

17. организира цялостната дейност по определяне на размера за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия;

18. координира дейността по прилагане на зоохигиенните и ветеринарномедицинските изисквания при отглеждането на селскостопанските животни;

19. участва в комисията за издаване на лиценз съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 от 2016 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини;

20. участва в извършването на проверки на място в животновъдните обекти за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство;

21. извършва мониторинг на официалния контрол при производството на сурово мляко;

22. методически подпомага дейността и може да участва в извършването на проверки на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти и продукти, които са получени от тях;

23. води публичен списък на независимите акредитирани лаборатории за изследване на суровото мляко съгласно чл. 11е, ал. 3 от ЗЖ;

24. участва при извършването на мониторинг върху дейността на независимите акредитирани лаборатории относно изследването на сурово мляко;

25. участва в осъществяването на надзор върху вземането, транспортирането и приемането на проби сурово мляко с периодични проверки на място;

26. участва в извършването на проверки на място във ферми за производство на сурово мляко съвместно с органите на БАБХ;

27. създава и поддържа регистър на първите изкупвачи на мляко и го публикува на интернет страницата на министерството;

28. отговаря за събирането, обработването и изпращането на ЕК на информация за изкупните цени на краве мляко и на цените франко завод на млечни продукти по начин и в срокове, които са определени от европейското законодателство;

29. приема и обработва месечните декларации на първите изкупвачи за общото доставено количество краве мляко и докладва информацията от декларациите по начин и в срокове, които са определени от европейското законодателство;

30. поддържа и актуализира на интернет страницата на министерството електронен регистър на кланиците, извършващи задължителна класификация съгласно чл. 58а, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС, и на класификаторите, които завършват курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, съгласно чл. 58б, ал. 7 от ЗПООЗПЕС;

31. извършва проверки на дейностите по спазването на правилата за класификация и на реда за събиране на данните за цените на кланичните трупове от говеда, свине и овце и докладването на цените;

32. отговаря за изготвяне и изпращане на ЕК на информация съгласно чл. 25 от Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1182 на Комисията от 20 април 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скалите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни (ОВ, L 171 от 4 юли 2017 г.).


mzhg